اکسیژن ارک اکسید  مجتمع  گازهای طبی و صنعتی ارک اکسید

      تولید و پخش گازها صنعتی و طبی اکسیژن ، نیتروژن (ازت) ، هیدروژن ، آرگون ، هلیوم و استیلن با خلوص بالاوآزمایشگاهی، انجام پروژه های پرجینگ 

موارد توليد و پخش گازي به صورت كپسول اكسيژن،نيتروژن،آرگون، هليوم، استيلن، و هيدروژن با خلوص بالا و آزمايشگاهي

نام گاز

علامت شيميايي

وزن ملكولي

دانسيته مايع در دماي جوش((kg/m3

دانسيته گاز در c°1,21

(kg/m3)

دماي بحراني

C)°)

قبليت اشتعال و سميت

رنگ

بو

نقطه جوش

(°c)

نقطه ذوب

(°c)

فشار بخار

(bar)

اكسيژن

O2

9988/31

1141

483/4

57/118-

غيرقابل اشتعال و غيرسمي

بي رنگ

بي بو

96/182-

4/218-

-

نيتروژن

N2

01/28

5/808

153/1

3/122-

غيرقابل اشتعال و غيرسمي

بي رنگ

بي بو

8/195-

9/209-

-

آرگون

Ar

950/39

1394

650/1

3/122-

غيرقابل اشتعال و غيرسمي

بي رنگ

بي بو

9/185-

2/189-

-

هليوم

He

4

98/124

165/0

9/267-

غيرقابل اشتعال و غيرسمي

بي رنگ

بي بو

9/268-

2/27

-

استيلن

C2H2

04/26

384

1716/1

36

قابل اشتعال

بي رنگ

بي بو

75-

2/82-

44بار در دماي C°20

هيدروژن

H2

016/2

70

08342/

17/240-

قابل اشتعال وغير سمي

بي رنگ

بي بو

28/

2/259-

-

بالا

طراحی وب سایت و پشتیبانی وب سایت توسط وب نوش

با همکاری مهندس پاشایی